Leefbaarheid

GroenLinks zet zich in voor de leefbaarheid van de kernen in onze gemeente. Leefbaarheid is een bloeiend verenigingsleven: sport, cultuur en andere mogelijkheden om zelf actief te kunnen zijn. Inwoners spelen hierbij een sleutelrol. Zij nemen de regie, de gemeente ondersteunt. Daarom zetten wij ons samen met inwoners, dorpsraden, verenigingen en organisaties in om voorzieningen en (sport)accommodaties te behouden en toekomstbestendig te maken.

De gemeente ondersteunt actief de dorpen en wijken en heeft de ambitie om tijdens de komende raadsperiode in elke wijk en in elk dorp samen met de inwoners een dorps of wijkplan of visie te realiseren. Waar wijken en dorpen dit willen worden er experimenten met burgerbegrotingen gestart waarmee inwoners zelf hun plannen kunnen realiseren.
GroenLinks wil daarnaast dat er een gezamenlijk duurzaamheidsbeleid komt, gekoppeld aan de Regionale Energiestrategie (RES). Woningverbetering, levensbestendigheid en het plan energiezuinig maken van woningen en voorzieningen gaat hand in hand.

Bereikbaarheid

Voor de ontwikkeling van onze regio is bereikbaarheid van groot belang. In de regio trekken we gezamenlijk op. Mobiliteit vraagt aandacht vanwege de energietransitie, in samenwerking met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door middel van het aanpassen van de infrastructuur, zoals het plaatsen van meer laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen.

Wonen en woonomgeving

Speerpunt voor burgers en gemeenten is het kwalitatief verbeteren van de woningvoorraad. Daarom moet er meer levensbestendig gebouwd en verbouwd worden.

Veilige gemeente

Het veiligheidsbeleid komt tot stand met partners zoals de woningcorporaties, Welstad, Verslavingszorg Noord Nederland, Leger des Heils, Cosis, onderwijs, Lentis, Politie, Actiecentrum Veiligheid en Zorg, Stichting Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis, OGGZ en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst.
|Alle inwoners van onze gemeenten hebben recht op een veilige woon-, leef- en werkomgeving. Van de inwoners wordt verwacht dat zij medeverantwoordelijk zijn, zodat deze in gezamenlijkheid wordt gerealiseerd.

Open en uitnodigende gemeenten

Onze samenleving staat voor een aantal grote veranderingen. Mensen kunnen zich hierdoor onmachtig of ongehoord voelen. Dit terwijl bewoners juist barsten van de goede ideeën, om bijvoorbeeld problemen in hun buurt op te lossen of hun dorp mooier te maken. Daarom moeten we mensen het vertrouwen geven om mee te praten en mee te besluiten over hun toekomst. We zetten in op nieuwe vormen van participatieve democratie, om het geluid van de burger sterker te laten klinken!

Wil je nog meer weten? Download hieronder het verkiezingsprogramma.